top of page

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, hogy adatai megadása előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi adatkezelési tájékoztatót, amely összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletével (a „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (az „Infotv.”), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel (a „Grt.”). Jelen adatkezelési tájékoztatóban másként nem meghatározott kifejezéseket a GDPR és a Grt. fogalommeghatározásai közt meghatározottak szerint kell értelmezni.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy teljes körűen szabályozza, a Dancetination (Németh Luca egyéni vállalkozó; székhely: 1024 Budapest, Fillér utca 2b.; adószám: 66289384-1-41 továbbiakban: a „Adatkezelő”) által hírlevél küldés és eseményekre való feliratkozás során az Ön által megadott személyes adatok kezelésére és esetenkénti feldolgozására vonatkozó rendelkezéseket. Az adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata a www.tanccalavilagot.hu webcímen érhető el. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására.

Az Adatkezelő mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében, ezért kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat kezeli, oly módon, célból és addig az időtartamig, amelyet a jelen adatkezelési tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amely tekintetében a GDPR által megengedett jogalap fennáll. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és olyan technikai intézkedésekről gondoskodik, amelyek garantálják a személyes adatok biztonságát.

Jelen adatkezelési tájékoztató az Ön tájékoztatásának minősül. Amennyiben Ön személyes adatot ad meg az Adatkezelő részére – függetlenül az adat közlésének módjától – azzal Ön elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatót és – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul – hozzájárul az abban foglaltak-szerinti adatkezeléshez és adattovábbításhoz.

1. Adatkezelő személye és elérhetőségei 

Dancetination (Németh Luca egyéni válalkozó)

Adószám: 66289384-1-41

Levelezési cím (adatkezelés helye): 1024 Budapest, Fillér utca 2b

Telefonszám: +36 30 397 67 36

E-mail cím: tanccalavilagot@gmail.com

Honlap: www.tanccalavialgot.hu

Az Ön által megadott személyes adatokat és átadott dokumentumokat az Adatkezelő munkatársai, művészeti vezetője, valamint a jelen tájékoztató 4. pontjában foglalt személyek ismerhetik meg és kezelhetik. A GDPR 9. cikk (1) bekezdésében foglalt személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatra vonatkozó adatkezelést Adatkezelő nem végez. Amennyiben ilyen adatot hoz az érintett tudomásunkra, az adat haladéktalanul törlésre kerül.

2. Adatkezelés alapelvei és jogalapjai

2.1 Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a GDPR 5. cikkében foglalt alapelveket veszi figyelembe és tartja be, azaz a

 1. jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;

 2. célhoz kötöttség;

 3. adattakarékosság;

 4. pontosság;

 5. korlátozott tárolhatóság;

 6. integritás és bizalmas jelleg; valamint az

 7. elszámoltathatóság

mentén jár el.

2.2 Adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését úgy végzi, amennyiben legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:

 1. az érintett (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez („hozzájárulás”);

 2. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges („jogszabályon alapuló adatkezelés”); illetve

 3. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges („létfontosságú érdek”)

3. Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések jogalapja, célja, személyes adatok köre és az adatkezelés időtartama

3.1 Annak a jogalapnak az alapján, hogy az érintett (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez („hozzájárulás”): hírlevél küldés és/vagy eseményekre való feliratkozás.

Adatkezelés célja:

Hírlevél küldés, eseményekre való feliratkozás.

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Az Adatkezelő az Ön által megadott; Ön által nyilvánosságra hozott (pl. LinkedIn, Facebook); valamint amennyiben a vonatkozó adatok átadásához Ön hozzájárult, az Ön által harmadik személynek megadott alábbi személyes adatokat kezeli:

 • Az Ön természetes személyazonosító adatai (név, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím); Az Ön személyazonosító kódjai, számai (TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám);

 • Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím);

 • A feliratkozás, jelentkezés során megadott egyéb személyes adatok.

Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes.

Amennyiben a személyes adatokat nem Öntől szerezték meg, akkor az Adatkezelő köteles a személyes adatok forrását és adott esetben azt, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e is megjelölni.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a személyes adatokat azok felvételétől, illetve Ön általi aktualizálásától számított 5 évig (azaz az elévülési idő végéig), vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezelheti.

3.2 Annak a jogalapnak az alapján, hogy az érintett (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez („hozzájárulás”): Hírlevél küldése

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Email cím, név a Grt-vel összhangban. Az Adatkezelő külön nyilvántartást vezet a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás körében megadott adatokról azzal, hogy a megadott adatok helyességét nem ellenőrzi.

Az adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének (hírlevél küldésének) előfeltétele. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes és ingyenes. Ugyanakkor amennyiben nem adja meg azokat, úgy az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás során megadott adatait. Ön a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozat, amely esetben az Adatkezelő az általa vezetett hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos külön nyilvántartásból haladéktalanul törli az Ön adatait. A visszavonó nyilatkozatot Ön megteheti az adott hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva, a tanccalavilagot@gmail.com e-mail címre küldött e-mail útján, vagy az Adatkezelő 1024 Fillér utca 2b alatti címére küldött levél útján.

4. Adatfeldolgozás, adattovábbítás, közös adatkezelés, címzettek

Adatkezelő a 3. fejezetben foglalt célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat és közös adatkezelőket, mint címzetteket vesz igénybe. Ilyen adatfeldolgozó az Adatkezelő részére könyvelést végző személyek; Adatkezelő számítógépes rendszereinek fejlesztője és üzembentartója, online felület és hírlevél küldő rendszer fejlesztője és üzembentartója. Az adatfeldolgozókon és közös adatkezelőkön felül más személynek nem történik adattovábbítás, kivéve ha azt jogszabály, vagy jelen tájékoztató írja elő. A mindenkori aktuális adatfeldolgozói és közös adatkezelői lista tartalmáról az Ön kérésére az Adatkezelő közvetlenül tájékoztatja Önt. Kérjük, hogy ezt információs önrendelkezési és személyes adatai védelméhez való jogai érvényesíthetősége érdekében folyamatosan figyelje.

bottom of page